اطلاعات کامل سرویس

کوره الکتریکی | Electric Furnace 

تعیین خاکستر بعضی از مواد آلی در حرارت بالا انجام میشود اینکار به کمک کوره الکتریکی قابل انجام است

سرویس های قابل ارائه
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید