اطلاعات کامل سرویس

T-SCAN
سرویس های قابل ارائه

سنجش نیروهای اکلوزالی دندان ها

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 50,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید