اطلاعات کامل سرویس

اتاق كشت
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 30 دقیقه
1 زمانی 30 دقیقه 100,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 30 دقیقه
1 زمانی 30 دقیقه 100,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید