اطلاعات کامل سرویس

هات پلیت و همزن مغناطیسی | Magnetic Hot Plate Stirrer

1

1

1

1

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 20,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید