اطلاعات کامل سرویس

ژنراتور MO-99m Tc99
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 تعدادی /زمانی 50,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید