اطلاعات کامل سرویس

شمارنده گاما (گاما کانتر) | Gamma Counter

جهت اندازه گیری مقادیر اکتیویته بسیار کم گاما بکار می رود

سرویس های قابل ارائه
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید