اطلاعات کامل سرویس

ميکروسکوپ الکترونی عبوری TEM

ميکروسکوپ الکترونی عبوری

(Transmission Electron Microscope (TEM))

در میکروسکوﭖ الکترونی عبوری به جای ﭘرتو نور از ﭘرتو الکترون استفاده می شود به طوری که ﭘرتو الکترونی شتاب داده شده از یک نمونه بسیار بسیار نازک عبور کرده و تصویری با بزرگنمایی بسیار بالا تشکیل می شود.

قابلیت و کاربردها:

  • تصویر برداری از نمونه های برش گیری شده با دستگاه اولترامیکروتوم با بزرگنمایی بسیار بالا تا ٥٠٠٠٠٠ برابر
  • تعیین مورفولوﮊی و اندازه ذرات نمونه های مختلف زیستی، ﭘلیمری, نانوذرات فیلم های نازک و غیره
  • تصویربرداری از ساختارهای درونی مواد و اجزای درون سلولی بافت های جانوری، گیاهی و میکروبی
  • تعیین جهت رشد مواد بلورین و صفحات کریستالی
  • تعیین عیوب بلوری و مرزدانه ها
  • تشخیص مناطق دارای تنش پسماند
  • شناسایی ترکیب شیمایی فازهای غیرآلی
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 2,500,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید