اطلاعات کامل سرویس

کروماتوگراف مایع سریع پروتئین | Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC)

برای خالص سازی پروتین‌ها در مقیاس میکروگرم ، میلی گرم یا گرم Three monitors in one unit: UV, pH, and conductivity Flow rates: up to 20 ml/ min Pressures: up to 5 MPa. With fraction collector

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 60 دقیقه
1 زمانی 60 دقیقه 400,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید