اطلاعات کامل سرویس

میکروسکوپ الکترونی روبشی FESEM

 

ميکروسکوپ الکترونی روبشي

(Field Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM))

میکروسکوپ الکترونی روبشی یا SEM نوعی میکروسکوپ الکترونی است که قابلیت عکس‌برداری از سطوح با بزرگنمایی ۱۰ تا ۵۰۰۰۰۰ برابر با قدرت تفکیکی کمتر از ۱ تا ۲۰ نانومتر  )بسته به نوع نمونه) را دارد. در میکروسکوپ الکترونی روبشی یک پرتو الکترونی به نمونه می‌تابد.  SEM اصولاً برای مطالعهٔ ساختار نمونه‌های حجیم در سطح یا نزدیک به سطح استفاده می‌شود. منبع الکترونی (تفنگ الکترونی) معمولاً از نوع انتشار ترمیونیکی فیالان یا رشتهٔ تنگستنی است، اما استفاده از منابع انتشار میدان (FEG) برای قدرت تفکیک بالاتر افزایش یافته‌است. معمولاً الکترون بین ۱ تا ۳۰ کیلووات شتاب داده می‌شوند؛ سپس دو یا سه عدسی متمرکزکننده پرتو الکترونی را کوچک می‌کنند تا حدی که در هنگام برخورد با نمونه، قطر آن حدوداً بین ۲ تا ۱۰ نانومتر است.

قابلیت و کاربردها:

  • مجهز به تفنگ الکترونی گسیل میدانی FEG
  • کارکرد دستگاه در دو حالت خلا بالا و ﭘایین (مناسب برای نمونه های نارسانا)
  • واجد رزولوشن یک نانومتری و بزرگ نمایی حدود یک میلیون برابر با اعمال ولتاﮊ ٣٠ کیلووات
  • مجهز به دتکتورهای BSE,LVSTD,SE
  • مجهز به دتکتور EDX جهت آنالیز کیفی (نوع عناصر و فازهای تشکیل دهنده ماده) و کمی (مقدار و کیفیت عناصر) نمونه ها
  • بررسی مورفولوﮊی: شکل اندازه و نحوه قرارگیری ذرات در سطح جسم و بررسی سطح شکست یا فرکتوگرافی
  • تعیین ترکیب شیمیایی زمینه و تهیه آنالیز منطقه ای، آنالیز نقطه ای ((Spot، آنالیزخطی ((Line Scan و آنالیز صفحه ای  (Map)
سرویس های قابل ارائه

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 150,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 20 دقیقه
1 زمانی 20 دقیقه 650,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 20 دقیقه
1 زمانی 20 دقیقه 650,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 650,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 400,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 200,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 850,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 1,100,000 ریال

انتخاب پوشش دهی طلا به ازای هر نمونه برای تمام آنالیزها به جز EDX تنها الزامی است.

برای نمونه های پودری مقدار تقریبی 10 میلی گرم از نمونه پودر کاملا نرم شده کفایت می کند.

لطفا نمونه های بالک و متخلخل حداکثر به ابعاد 1 سانتی متر در 1 سانتی متر با حداقل ارتفاع آماده شود. در صورت بزرگتر بودن ابعاد احتمال افزایش هزینه آنالیز و پوشش دهی طلا به علت طولانی تر شدن فرایند ایجاد خلاء وجود دارد.

لازم است نمونه های حتما به همراه فرم درخواست ارسال گردند. به نمونه های بدون فرم ترتیب اثر داده نخواهد شد.

خواهشمند است در پر کردن فرم درخواست و ارایه توضیحات مربوطه دقت کافی به عمل آید. ارایه خدمات صرفا بر اساس تقاضای مکتوب در بخش توضیحات صورت می پذیرد.

نکته مهم در خصوص آنالیزهای EDX و MAP؛ حتما لازم است عناصر مورد نظر در فرم قید گردد. در صورت عدم قید عناصر، آنالیزهای مذکور انجام نشده و در صورت تقاضای مجدد و یا نیاز به آنالیز EDX قبل از پوشش دهی طلا، نیاز به اخذ نوبت و پرداخت هزینه مجدد آنالیز می باشند.

تست

در مورد نمونه های غیر حضوری، 4 تصویر در مقیاسهای خواسته شده توسط متقاضی گرفته می شود. متقاضیانی که درخواستی غیر از حالت رایج دارند هزینه آنها براساس ساعت محاسبه می شود.

درصورت کنسل کردن نوبتهای حضوری حداکثر تا 24ساعت قبل از زمان نوبت امکان جابه جایی به اولین زمان خالی طیق نظر مدیر دستگاه و یا عودت وجه پس از طی مراحل اداری وجود دارد. در غیر این صورت امکان جابه جایی نوبت و یا عودت وجه وجود ندارد.

حضور متقاضی 15 دقیقه قبل از زمان نوبت رزرو شده در محل آزمایشگاه جامع تحقیقات شرق کشور، آزمایشگاه FESEM الزامی می باشد. با توجه به نوبت دهی اینترنتی در صورت تاخیر، زمان از دست رفته قابل جبران نیست.

آماده سازی نمونه های بیولوژیک و فلزی به عهده خود متقاضی می باشد.

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر نمونه
1 جواب دهی 200,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید