اطلاعات کامل سرویس

دانسیتومتر | Densitometer

Variable scanning resolution Operating Modes : Transmittance and reflectance modes Color scanning capability

سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 30 دقیقه
1 زمانی 30 دقیقه 100,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید