اطلاعات کامل سرویس

کروماتوگرافی مایع DHPLC

کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا تحت حرارت

(Denaturing High Performance Liquid Chromatography (DHPLC))

در این سیستم جداسازی و آنالیز کمی و کیفی نوکلئیک اسید ها در دمای بالایC  °٥٠ صورت می گیرد. این دستگاه متشکل از ٤ قسمت کلی پمپ ها، اتوسمپلر، آون و دتکتور می باشد. ستون جداسازی در اون قرار گرفته و پوشش درونی آن از  PS-DVB   آلکیل دار شده با C °١٨ (فاز ثابت) می باشد. بافرهایA  و  B(فاز متحرک) نیز ترکیب در صدی استونیتریل با TEAA (triethylammonium acetate)  M١ ./ می باشند که DNA در آن حل می شود.

در این تکنیک محصول POST PCR پس از رسیدن کاتریج به دمای مورد نظر، توسط اتو سمپلر به همراه بافرها (فاز متحرک) وارد کاتریج می شود.  TEAAموجود در بافر ها با ترکیبات آبگریز پوشش ستون واکنش داده و به صورت یون +TEA در می آید و به علت وجود ترکیبات فسفات آبدوست  DNA با آن ها واکنش داده سبب جدا سازی نوکلئیک اسیدها می شود.

اجزاء جداسازی شده پس از عبور از دتکتورUV  (190-600nm) از سیستم خارج می شوند، نتایج بر روی نمودار بر حسب میلی ولت بر زمان نمایش داده می شود.

قابلیت و کاربردها:

بسیاری از بیماریهای انسانی از جهش هایی که در اطلاعات ژنتیکی رخ می دهد، نشات می گیرد و منجر به بروزعلائم بیماری وتغییرات ظاهری می شود. تنوع در سکانس DNA  در آنالیز و تشخیص بیماری های ژنتیکی، مطالعات ساختار جمعیت و تکامل و پزشکی قانونی بررسی می شود.

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید