اطلاعات کامل سرویس

فلوسایتومتر (Flow Cytometer)

فلوسایتومتر

Flow Cytometer) )

فلوسایتومتری روشی دستگاهی و بسیار دقیق است که جزء لاینفکی از تحقیقات بیولوژی پایه و تشخیص بیماری ها بوده که به خصوصیات پراکنده سازی نور توسط سلول های تحت آزمایش و نیز بر نشر فلوئورسانس از آن ها استوار است. نشر فلورسانس با استفاده از آنتی بادی های کونژوگه با فلورانس انجام شده که این آنتی بادی ها می توانند مولکول های سطحی و یا ترکیبات داخلی سلول ها را ردیابی کرده و به آنها متصل شوند و شناسایی انواع سلول های موجود در یک جمعیت سلولی متنوع را توسط فلوسایتومتری امکان پذیر سازند.

قابلیت و کاربردها:

جستجوی آپوپتوز و اندازه گیری سلول های آپوپتوتیک از میان مخلوطی از سلول ها دیگر، تعیین کمی مقدار  DNAو شناسایی سلول های دیپلوئید نرمال در حال استراحت، شناسایی سلول های که در مرحله پیش میتوزی و یا میتوز هستند، اندازه گیری تعداد کروموزوم ها (هنجار یا ناهنجار)، تشخیص بیماری های بدخیم مانند سرطان با سلول های آناپلوئیدی و...

سرویس های قابل ارائه
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید