اطلاعات کامل سرویس

فریزر 80- | Freezer -80
سرویس های قابل ارائه

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر روز
1 استفاده از جایگاه های دستگاه 50,000 ریال

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش هزینه به ازای هر روز
1 استفاده از جایگاه های دستگاه 100,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید