اطلاعات کامل سرویس

آب‌خالص‌ساز

تولید آب فوق خالص با هدایت الکتریکی در حد 20 میکروزیمنس در سانتی‌متر

سرویس های قابل ارائه

آب فوق‌خالص با هدایت الکتریکی تا 20 میکروزیمنس بر سانتی‌متر

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 15 دقیقه
1 زمانی 15 دقیقه 200,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید