اطلاعات کامل سرویس

کروماتوگراف گازی | Gas Chromatograph

شناسایی و تعیین مقادیر ایزومرهای اسید های چرب 4-24 کربنه موجود در انواع روغنها و نمونه های غذایی به صورت نمونه آماده و یا همراه با آماده سازی

...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید