اطلاعات کامل سرویس

واکنش زنجیره ای پلیمراز هم زمان | (Real Time PCR) Real Time Polymerase Chain Reaction
سرویس های قابل ارائه

1

2

3

4

هزینه آزمایش

# نوع آزمایش زمان انجام آزمایش هزینه به ازای هر 120 دقیقه
1 زمانی 120 دقیقه 2,000,000 ریال
...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید