درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
تلفن:
0
فکس:
1
آدرس:
مشهد میدان فردوسی میدان بوعلی پژوهشکده بوعلی
ایمیل:
biotechrc@mums.ac.ir
شرح اقدامات:
بيوتكنولوژی؛ دانشی برگرفته از گرايش های مختلف در شاخه های علوم زيستی است كه در ارتباط با بكار گيری ارگانيزم های زنده، اندامك های آنها، مولكول ها و فرآيندهای زيستی جهت بهبود و توسعه خدمات پزشكی، داروسازی، صنعتی، شيميايی و كشاورزی می باشد. اولویت های تحقيقاتی: - طراحی نانوپارتیکل های ایمنی زا بر ضد سرطان - بررسی مکانیزم های تمایز سلولی در بافت استخوان - مطالعات اپي ژنتيکي در سرطان - شناخت بيومارکرهاي مولکولي در سرطان
توضیحات:

رئيس بخش:  دكتر فرزین هادی زاده 
 استاد دانشكده داروسازی - دكتری تخصصی PhD

 مسئول بخش بیوتکنولوژی مولکولی : سرکار خانم سپیده عرب زاده تلفن : 05137112420

 کارشناس ارشد سلولی مولکولی

دستگاههای مربوطه : ترازوحساس - ترازو دیجیتال - رده سلولی - PHمتر - ژل داک - نامودراپ اسپکتوفومتر - سانتریفیوژ یخچالدار - انکوباتور شیکردار - میکروسکوپ فلوروسنت معکوس - الایزاریدر - real time PCR - استرئو میکروسکوپ

مسئول بخش شیمی دارویی : جناب آقای محمود سیفی تلفن : 37112589

کارشناس ارشد شیمی آلی

دستگاههای مربوطه : کوره الکتریکی - تقطیر در حالت خلا - UV کابینت - PH متر - تعیین نقطه ذوب

نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید