درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه زیست فناوری و نانوفناوری پزشکی
تلفن:
38002296
فکس:
38002296
آدرس:
مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده پزشکی، گروه بیوتکنولوژی پزشکی
ایمیل:
info@ddd.com
شرح اقدامات:
آزمایشگاه زیست فناوری و نانوفناوری پزشکی
توضیحات:
نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید