درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه فلوسیتومتری
تلفن:
37112616
فکس:
37112616
آدرس:
میدان بوعلی پژوهشکده بوعلی
ایمیل:
?a@gmail.com
شرح اقدامات:
زمینه های کاربردی: - بررسی ایمونوتایپ نمونه های بیماران لوسمیک - بررسی سایتوکاینهای درون سلولی - بررسی آپوپتوزیس Viability سلول - بررسی نقایص ایمنی
توضیحات:
نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید