درباره آزمایشگاه

نام آزمایشگاه:
آزمایشگاه مواد دندانی‎
تلفن:
05138829501
فکس:
05138829500
آدرس:
مشهد، ابتداي بلوار وکيل آباد، مقابل پارک ملت، دانشکده دندانپزشکي، طبقه دوم/ قسمت معاونت پژوهشي
ایمیل:
DMRC@mums.ac.ir
شرح اقدامات:
با توجه به ضرورت انجام تحقیق در زمینه مواد دندانی و ارائه راهكارهایی جهت ارائه و بهبود روشهای درماني دندانپزشکي، و نوآوری در زمينه مواد دنداني و توليد علم و رسيدن به مرزهاي نوين دانش، مرکز تحقيقات مواد دنداني راه اندازي شد.
توضیحات:
نقشه:


...در حال انجام عملیات لطفا منتظر بمانید